Limit search with filter

Podle § 4g Spolkového zákona o ochran? osobních údaj? (BDSG) musí osoba pov??ená ochranou dat na žádost kohokoliv odpovídajícím zp?sobem zp?ístupnit údaje uvedené v § 4e BDSG. Tuto povinnost zde bezprost?edn? spl?ujeme. Proto nám jako oprávn?ná osoba už nemusíte nejprve adresovat výslovnou písemnou žádost.   

 1. Všeobecn?:
  Máme velký zájem na tom, aby byla zajišt?na ochrana dat a tím i ochrana Vašich osobnostních práv. Poci?ujeme hluboký respekt v??i všem lidem, kte?í jsou našimi zákazníky nebo dodavateli, vstupují s námi do styku nebo s námi spolupracují. Proto si m?žete být jistí, že s Vašimi osobními údaji nakládáme naprosto zodpov?dn?.   

 2. Jméno zodpov?dného místa:
  Winkel GmbH
  Sídlo a rejst?íkový soud: Okresní soud Mannheim
  Rejst?íkové ?íslo: HRB 511826
  Da?ové identifika?ní ?íslo: DE144 525 771

  Osoba oprávn?ná zastupovat spole?nost:
  Jednatelé
  Ing. August Winkel
  Dipl. Ing. Christian Winkel

 3. Vedoucí IT:
  Martin Rehberg

 4. Adresa zodpov?dného místa:
  Winkel GmbH
  Am Illinger Eck 7
  75428 Illingen   

 5. Ú?el shromaž?ování, zpracování a využívání dat:

  Prodej systémových sou?ástí v oblasti zát?žových lineárních vedení a manipula?ní techniky a prodej sou?ástí v podob? systémových stavebnic.      

  Shromaž?ování, zpracování a využívání dat u spole?nosti Winkel GmbH slouží k pln?ní výše uvedených úkol?.   

 6. V úvahu p?ipadající skupiny osob, údaje a kategorie údaj?:
  - údaje o zam?stnancích
  - údaje o zákaznících
  - údaje o dodavatelích   

 7. P?íjemci, jimž mohou být údaje sd?lovány:
  - externí zadavatelé a zhotovitelé podle § 11 BDSG
  - externí místa a interní odd?lení za ú?elem pln?ní výše uvedených ú?el?

 8. Regula?ní lh?ta pro data, která mají být smazána:
  Zákonodárce stanovil rozmanité povinnosti a lh?ty související s uchováním dat. Po uplynutí t?chto lh?t se p?íslušné údaje smažou podle p?íslušných zvyklostí. Pokud data nejsou t?mito lh?tami dot?ena, budou smazána poté, co p?estanou platit výše uvedené ú?ely.   

 9. Plánované p?edávání dat t?etím zemím (mimo Evropskou unii):
  - v tuto chvíli není realizováno a není ani plánováno  

Privacy settings

We use cookies on our website. Some of these are necessary and essential, while others help us with this website and understand and optimize the use of the website.

You can adjust these settings at any time.

More information about the use of cookies on this website can be found in the Privacy settings.