Limit search with filter

Soubory CAD nebo požadavek na produkt - snadno vytvo?itelné se seznamem díl? WINKEL.

Díky seznamu díl? WINKEL si m?žete vytvo?it požadavek na více produkt? nebo vygenerovat r?zné soubory CAD pouze jedním klinutím. Vybrané produkty nalznete vždy na pravé stran? prohlí?e v horním modrém rámu. Zde m?žete Váš seznam díl? editovat, vybírat p?íslušenství anebo položky mazat.

Volba produktu - Krok 1.

U všech produkt? WINKEL naleznete tla?ítko 'P?idat produkt do seznamu díl?'. Klikn?te na n?j a produkt bude p?idán do Vašeho osobního seznamu díl?.

Otev?ení seznamu díl? - Krok 2.

Kliknutím na modrý rám v pravé ?ásti prohlíže?e se otev?e seznam díl? a vy m?žete za?ít m?nit množství, zvolit si jiný produkt nebo p?íslušenství anebo si vygenerovart soubor CAD. Zvolte požadovaný formát CAD a zadejte kontaktní detaily. Pokud chcete u?init dotaz na produkt, použijte tla?ítko 'Vyžádat nabídku' - pro toto pot?ebuje Vaše kontaktní údaje.

Generovaní a stažení CAD soubor? - Krok 3.

CAD soubory se vygenerují všechny najednou na pozadí a poté Vám bude nabídnout soubor ZIP ke stažení. Tento soubor si m?žete ulkož na Váš po?íta?.

Vybrané produkty budou uloženy až do Vaší p?íští návšt?vy, ovšem ne déle než 14 dn?. Poté budou automaticky vymazány. Pro ukládání osobních informací používáme cookie., o jejich používání zjistíte více v sekci Používání cookies.

Pokud jste registrovaný uživatel, sta?í se pouze p?ihlásit a Vaše data budou rovnou dostupná, chyb?jící informace m?žete na formulá?i doplnit.

Seznam díl? WINKEL - v tomto videu se dozvíte, jak je to snadné.

Privacy settings

We use cookies on our website. Some of these are necessary and essential, while others help us with this website and understand and optimize the use of the website.

You can adjust these settings at any time.

More information about the use of cookies on this website can be found in the Privacy settings.