Konfiguration technische Daten

装载类型及尺寸

技术数据

我们支持下列文档格式:.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .odt, .ods
我们支持下列图片格式:.jpg, .png, .bmp
Konfiguration Einachsen vertikal