WINKEL - společnost

Znalosti, inovace a mezinárodní ú?ast

Lineární a manipula?ní systémy - individualita ve všech realizacích. Navrhujeme a vyrábíme naše systémy v prostorách naší spole?nosti v Illingenu nedaleko od Stuttgatru.

V?tšina našich systém? je vyráb?na ru?n? týmem našich zkušených zam?stnanc?.

Speciální ?ešení jsme schopni zajistit ve velmi krátkém ?ase, ale s naší již d?íve dokázanou vysokou kvalitou. Pro výrobu systém? používáme pouze vysoce kvalitní komponenty, které se již odv?d?ily po celém sv?t? nap?íklad v automobilovém pr?myslu. WINKEL poskytuje komponenty a systémy pro vysoké zatížení od 10 kg do 100 t.

WINKEL - úsp?ch spole?n? se zam?stnanci

Za úsp?chem spole?nosti WINKEL stojí více než 160 zam?stnanc?: pracujících ve vývoji, nákupu, administrativ?, výrob?, prodeji a zákaznickém servisu. Jsme na n? opavdu hrdí, protože každý den v?nují své úsilí našim zákazník?m ve snaze o co nejlepší pokrytí jejich technických pot?eb a komer?ních požadavk?.

Nadšení, které všichni sdílíme, se odráží v našich produktech a spole?n? s našimi zákazníky se t?šíme z jejich sou?asného i budoucího rozvoje.
Váš August Winkel
Váš Dipl. Ing. Christian Winkel


Lineární a manipula?ní systémy

individualita ve všech realizacích

Komponenty a systémy od 10kg do 100t.
Navrhujeme a vyrábíme naše systémy v prostorách naší spole?nosti v Illingenu nedaleko od Stuttgatru. V?tšina našich systém? je vyráb?na ru?n? týmem našich zkušených zam?stnanc?.

Speciální ?ešení jsme schopni zajistit ve velmi krátkém ?ase, ale s naší již d?íve dokázanou vysokou kvalitou. Pro výrobu systém? používáme pouze vysoce kvalitní komponenty, které se již odv?d?ily po celém sv?t? nap?íklad v automobilovém pr?myslu. WINKEL poskytuje komponenty a systémy pro vysoké zatížení od 10 kg do 100 t.